TOPI

Työste-hankkeen päätavoitteena on tukea Itä-Helsingin alueen työn ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn vahvistumista. Hankkeessa on kehitelty uudenlaista digitaalisessa muodossa olevaa työvälinettä oman toiminnan tarkastelua varten. Työvälineen kehittämisestä ovat vastanneet Metropolian Ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijat yhdessä tieto-ja viestintäalan opiskelijoiden kanssa.

Työväline nimettiin TOPI-reflektointityövälineeksi Metropolian toimintaterapeuttiopiskelijoille järjestetyn nimikilpailun tuloksena.  TOPI muodostuu sanoista Toiminta – Paikka (ympäristö) – Oma suoriutuminen ja osallistuminen – Itsereflektointi. TOPI pitää sisällään neljä erilaista lomaketta, jotka koostuvat kysymysväittämistä sekä viimeinen lomake avoimista kysymyksistä. Väittämät ja kysymykset ohjaavat henkilöä reflektoimaan, eli pohtimaan omaan toimintaan liittyviä tekijöitä, vahvuuksia sekä haasteita.

Kehittämistyö toteutettiin opiskelijoiden toimesta monimuotoisesti, missä yhdessä pohdittiin työvälineen käyttötarkoitusta sekä digitaalista muotoa. TOPI-työvälineen käyttäjinä olisivat työn ulkopuolella olevat ihmiset ja käyttötarkoituksen tulisi vastata heidän tarpeitaan. Opiskelija työryhmämme tiiviin yhteisen pohdinnan ja innoituksen tuloksena päädyttiin siirtää työvälineen ideointia suoraan kentälle.

TOPIn kehittämistyön tärkeimmäksi lähtökohdaksi muodostui kehittää työväline, joka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjiensä tarpeisiin. Tämän varmistamiseksi TOPIn suunnitteluun osallistuivat erilaisista syistä ja eri tavoin työn ulkopuolella olevat ihmiset. Suunnittelussa keskityttiin TOPIn kysymysväittämien ymmärrettävyyteen sekä digitaalisen työvälineen visuaalisen ulkoasun luomiseen.

TOPIn ideointia

Ideoita TOPIa varten on saatu haastattelemalla useita työn ulkopuolella olevia henkilöitä Myllypuron alueella. TOPIn jokainen lomake muodostuu omanlaisesta värimaailmastaan ja pyrkii siten assosioimaan ihmisen ajatukset halutun teeman äärelle. Lomakkeiden kohdalla on haluttu myös kiinnittää huomiota selkeyteen ja raikkauteen. Työväline ohjaa käyttäjäänsä etenemään haluttuun suuntaan lomakkeiden täyttämisessä. Jokaisen lomakkeen kohdalla on napakka ohjeistus ymmärrettävyyden selkeyttämiseksi. Lomakkeissa on myös kohderyhmän ideoimia ajatuksia liittyen kuhunkin otsikkoon.

TOPI-lomakkeiden väittämistä on pyritty muodostamaan mahdollisimman yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Väittämien tarkoituksena on ohjata käyttäjää pohtimaan omaa toimintaa ja siksi niiden rakenteen merkitys korostuu. TOPIn tarkoituksena on, että käyttäjä kykenee itsenäisesti täyttämään jokaisen lomakkeen ja saada siten tarkempaa ymmärrystä omaan toimintaan liittyen.  Työvälineen käytössä on päädytty myös siihen, että TOPIn tulisi olla  vain käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten. Halutessaan jokainen voisi esittää omia tietojaan virallisille osapuolille, kuten Kansaneläkelaitokselle (KELA).

TOPIn käytön hyöty

Työvälineen käyttämisen hyötynäkökulma nousi vahvasti esille haastatteluiden kautta. Tämän tarkentamiseksi pysähdyimme pohtimaan TOPIn hyötyä toimintaterapeuttisesta näkökulmasta. Pohdimme toimintaa ja sen merkitystä ihmiselle, sekä reflektoinnin liittymistä oman toiminnan tarkasteluun.

Ihminen toimii koko ajan –  työskentelee ja harrastaa, toimii yksin ja toimii ryhmässä, tekee jotain ajankuluksi ja lepää. Toiminta merkitsee jokaiselle eritavoin. Jokainen yksilö myös kokee toiminnan eritavoin. Toiminta voi olla  tuottavaa, virkistävää, uuvuttavaa, palkitsevaa, lannistavaa.  Monesti toiminnan jälkeen ei kuitenkaan tule tehtyä yhtä tärkeää asiaa, reflektointia. Ihminen tekee jotain ja saa siitä kokemuksen. Kokemus voi sisältää monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Toiminta on voinut tuntua miellyttävältä. Se on voinut herättää ihmettelyä. Toisaalta se on saattanut tuntua ikävältä. Tässä vaiheessa on tärkeää pohtia, miksi toiminta tuntui siltä kuin tuntui. Mitä tapahtui? Mikä oli positiivista, mikä negatiivista? Ja miksi?

TOPIn äärellä päädyimme siihen, että työvälineen tärkein tehtävä on toimia oman toiminnan reflektoinnissa – pohdinnassa. Sen kautta voi puntaroida tapahtunutta toimintaa, paikkaa, jossa toiminta tapahtui sekä omaa osallistumista ja suoriutumista toiminnasta. TOPI johdattaa myös miettimään tärkeää kysymystä ”miksi”. Mitkä asiat vaikuttivat siihen, mitä tapahtui?

Pohdinnan kautta muodostetaan uusia käsityksiä ja uutta ymmärrystä. Mitä voisi tehdä toisin, jotta seuraavalla kerralla sujuisi paremmin? Onko muutoksen tapahduttava itse toiminnassa, ympäristössä vai omissa toimintatavoissa? TOPI pilkkoo toiminnan, ympäristön ja oman suoriutumisen osiin, joiden avulla niihin vaikuttavia eri tekijöitä voi miettiä ja puntaroida. Lopuksi asetetaan tavoite tai tavoitteita seuraavaa kertaa varten. Se voi olla tarkasti määritelty tai laajempi. Sen kautta toiminnasta saatua kokemusta pyritään parantamaan.

Reflektointiprosessin aikana tapahtuu koko ajan oppimista. Henkilö oppii lisää omasta toiminnastaan, toimintaan suhtautumisestaan ja siitä suoriutumisestaan. Toiminnan kautta opitaan uutta ja saadaan näkemyksiä asioista sekä tekijöistä, jotka voivat mahdollistaa ja estää toiminnan onnistumista. Kun reflektointia tekee säännöllisesti – voi huomata kehittymistä itsessään. Kun ymmärtää, mitä on tehtävä toisin, jotta toiminnan tarjoama kokemus olisi parempi, voi tehdä muutoksia. Muutokset edesauttavat toiminnasta nauttimista ja sitä huomaa onnistuvansa paremmin. Sitä pääsee tavoitteisiin.

Pohdintaa

TOPI on lopullisessa muodossaan nettisivusto. Digitalisena toteutuksena TOPI edustaa uudenlaista työvälinettä, joka on kokonaisuudessaan suunniteltu yhteistyössä mahdollisten käyttäjien kanssa.  Digitaalisena työvälineenä TOPI on myös ekologinen ja edustaa siten nykyaikaista ympäristön ajattelua.  Sivustolle on jatkossa tarkoituksena tuottaa tietoa toiminnan merkityksestä ihmiselle ja tämän hyvinvoinnille. TOPI on vapaasti käytettävänä jokaiselle, joka haluaa ymmärtää tarkemmin omaan toimintaa sekä siihen liittyviä tekijöitä. Työväline on kokeiltavissa osoitteessa topi.metropolia.fi. Huomaathan, että TOPI on edelleen kehittelyn alla.

Työste-hanke mahdollisti meille opiskelijoille mahdollisuuden osallistua yhteistyöhön, jossa käsiteltiin työnulkopuolella olevien ihmisten osallisuutta sekä työvalmiuksien vahvistamisen keinoja. Hanke antoi opiskelijoille mahdollisuuden tuoda omaa osaamista ja näkemyksiä tärkeän aiheen äärelle, sekä luotti tietoon ja taitoon jota koulutuksemme on meille tarjonnut. Kehittämistyössä mukana oleminen on merkittävä oppimiskokemus ja vahvistaa identiteettiämme toimia toimintaterapeutteina opinnoistamme valmistuttuamme. Yhteistyöskentely tieto-ja viestintäalan opiskelijoiden kanssa opetti digitalisoinnin näkökulmaa ja sen merkitystä nyky-yhteiskunnassa. Moniammatillinen työskentely mahdollisti myös TOPIn toteutumisen. Toivomme, että TOPI voisi palvella mahdollisimman monia ja tuoda uudenlaisia näkökulmia oman toiminnan tarkastelun äärellä.

TOPIa esitellään Työste-hankkeen ideapajassa Myllypuron Asukastalo Myllärissä 26.4.2017 klo 13:00. Tervetuloa kuuntelemaan!

Teksti: Toimintaterapeuttiopiskelijat Johanna Soini ja Sonja Nurmi

Vastaa